logo

Дневно чистење

Оваа услуга нуди секојдневно чистење и спроведување на дефинирани хигиенски активности на Вашите простории. Се препорачува за објекти со голема дневна фреквенција на луѓе, а најдобри резултати се постигнуваат со комбинација на дневното со машинско чистење. Услугата ги вклучува сите потребни потрошни материјали, опрема и средства за работа. На тој начин се добива беспрекорно чист и хигиенски исправен простор.

Дневно чистење се спроведува на: станбени згради, станбени простории, деловни простории, угостителски објекти, хали и магацини.