logo


 

Чистење на хали и магацини

Опис на услуги кои се вршат еднаш неделно:

• Собирање на пајажина
• Бришење на ѕидни површини
• Метење на ходникот
• Бришење и миење на ходникот со рамен моп
• Бришење и миење на тврди подни површини со рамен моп
• Метење на скали
• Бришење и миење на скалите со рамен моп
• Бришење на рамки на прозорци и врати
• Бришење на влезни и внатрешни врати
• Бришење и миење на стаклени површини
• Комлетно бришење и миење на санитарен простор
• Бришење на влезните врати
• Бришење на стаклените површини на влезните врати
• Метење пред влезните врати

Опис на услугите кои се вршат еднаш годишно:

• Генерално чистење на комплетен објект
• Бришење и миење на сите сијалични места во објектот
• Бришење на струјомерни сандaчиња и хидрантите
• Симнување на налепници и рекламен материјал
• Машинска обработка на тврди подни површини
• Машинска обработка на санитарен простор

Горе наведениот опис е стандарден и вообичаен за одржување на хигиена во една хала или магацин. Секако, листата на услуги ја прилагодуваме на Вашите потреби и барања.

Како ги чистиме халите или магацините?

• Нашиот персонал доаѓа со службено возило
• За подовите користиме професионален рамен моп со микрофиберна навлака
• Користиме исклучително професионални машини и хемиски средства за чистење и заштита
• Имаме основен алат кој може да биде потребен за помали, едноставни поправки
• Ако денот е празничен кога го работиме Вашиот објект, ние ќе го исчистиме еден ден порано
• Генералното чистење на зградата се врши по договорот со Вас и во склад со Вашите потреби и барања

Дополнителни услуги

• Замена на сијалици и прекинувачи
• Метење на паркинг простори
• Метење на бетонските стази околу објектот