logo

Персоналот на ДЕЛФИН ТИМ е стручен и обучен за извршување на сите хигиенски потреби. За време на извршувањето на зададената услуга во Вашиот простор нашиот персонал ќе Ве импресионира со вниманието посветено на детали, како и со одговорноста за време на вршењето на своите работни обврски.

Проверен, сигурен и одговорен персонал е наша предност. Строга дискреција и одговорност се обврска на нашите вработени, како и строго почитување на работните активности на за време на вршење на хигиенските услуги.

Пратејќи ги светскте трендови и со постојана едукација на персоналот, ја унапредуваме организацијата на работа, го штедиме Вашето време, пружајќи квалитетна услуга.

Услугите се вршат со помош на професионална опрема и средства. Користиме високо квалитетни производи кои се потполно безбедни за Вас, нашите вработени и околината.

Работата на нашите вработени е под секојдневен надзор со што би се воочиле и исправиле сите евентуални грешки и пропусти. Спремни сме сите обврски околу чистењето и одржувањето на хигиената да ги превземеме ние.